Godina: 2019

Medicinska rehabilitacija

Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na
medicinsku rehabilitaciju u stacionarne zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju (u daljem
tekstu: produžena rehabilitacija) obolelih i povređenih osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno
osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prava na medicinsko-tehnička pomagala

Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranj iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Idi na vrh